Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Wijkvisie

De wijk Aldlân met ongeveer 7.000 bewoners wordt genoemd als één van de groenste wijken van Leeuwarden. Het behoud van het groene gezicht van de wijk is een van de speerpunten van het wijkpanel. Andere speerpunten zijn: verbinding met en tussen de bewoners, (verkeers)veiligheid en bewegen. Het wijkpanel wil graag over al deze onderwerpen samen met de bewoners actief in gesprek met de gemeente.
Het wijkpanel is klankbord voor zowel bewoners als gemeente.
Ideeën van wijkbewoners die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving worden van harte ondersteund.

Verbinding
Het wijkpanel wil nadrukkelijk verbinding zoeken met in de wijk werkzame partijen die zich op vrijwillige of commerciële basis inzetten voor de wijk, zoals bijvoorbeeld de basisscholen, de Wijkorganisatie en de zorgcentra. Al deze instanties zetten zich in voor het welzijn van de bewoners. Samen staan we sterk en kunnen we meer bereiken.

Bewegen voor jong en oud
De afgelopen jaren is in samenwerking met buurtbewoners een aantal speelterreinen opgeknapt en/of aangepast en zijn er nieuwe bijgekomen. Het wijkpanel zorgde voor ondersteuning en financiering. Maar bewegen is niet alleen belangrijk voor kinderen. Daarom hebben het NOA (Netwerk Ondernemers Aldlân) en het wijkpanel in 2019 een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een beweegcircuit voor jong en oud te realiseren. Dit jaar worden de uitkomsten van het onderzoek verder uitgewerkt. Ook hier gaat het weer om ideeën van bewoners. Een van de eerste concrete plannen is de aanleg van een jeu de boulesbaan.

Communicatie
Op dit moment worden bewoners over de wijk geïnformeerd via een wijkkrant (minimaal 3x per jaar), via sociale media (Website en Facebookpagina) en middels de 4 informatieborden bij de bushaltes. Het wijkpanel wil samen met de wijkkrant onderzoeken hoe dit beter kan. Gewerkt is bijvoorbeeld aan één website waar alle informatie van de wijk gevonden kan worden. Ook kan de uitstraling van de informatieborden beter. Dit jaar gaan we hier aandacht aan besteden.

Groen
Het is jammer dat er nog steeds schuttingen aan de weg geplaatst worden die niet voldoen aan de vastgestelde vergunningsnormen.
Het wijkpanel vraagt daar aandacht voor: Laten we zorgen dat Aldlân de groenste wijk blijft! Ook in 2021 kunnen wijkbewoners bij het wijkpanel subsidie aanvragen voor een groene erfafscheiding.

Verkeer
Regelmatig komen er vragen binnen over het verkeer in de wijk. Samen met bewoners en gemeente wordt dan naar een oplossing gezocht. Over geplande initiatieven vanuit de gemeente wil het Wijkpanel de omgeving of wijk nadrukkelijker informeren dan tot nu toe het geval is geweest.

Agenda

Wijkpanel Uitgelicht

Nieuwe beelden

Het lint van houten kunstwerken in de wijk Aldlân is verder uitgebreid. Zo vormen deze beelden langzamerhand een