Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Wijkpanel Aldlân Leeuwarden

Zoals elk jaar concentreert het Wijkpanel Aldlân zijn activiteiten op een aantal hoofdthema’s: leefbaarheid, spelen/ bewegen en groen. Ook dit jaar hebben we te maken gehad met een bijzonder jaar door de diverse Corona maatregelen. Zo kon ook op het laatste moment de samen met Wijkpanel Nylân georganiseerde avond over de wijziging in de bus routes geen doorgang vinden en het Wijkpanel vergaderde altijd virtueel. Tijd virtueel.

Rol Wijkpanel

Een belangrijke taak van het Wijkpanel is het schakelen tussen bewoners en gemeente. Ideeën ter verbetering van de wijk en klachten van wijkbewoners worden door het panel behandeld. Plannen van de gemeente die betrekking hebben op Aldlân worden door het Wijkpanel kritisch bekeken en indien nodig vindt hierover overleg plaats met de gemeente en wordt er extra aandacht besteed aan het informeren van de bewoners (informatiekastjes, website, bewonersavond). Het Wijkpanel als eerste aanspreekpunt voor de gemeente wil er zoveel mogelijk zijn voor de wijkbewoners. Maar als wijkbewoner heeft u altijd het laatste woord.

Financiële bijdragen

Ook in 2021 konden bewoners weer gebruik maken van de financiële regelingen voor groen en burendag. Het Wijkpanel doet ook een oproep aan de bewoners om ideeën, verbeteringen voor het welzijn van hun omgeving en de wijk voor te leggen of te delen met het Wijkpanel. Het Wijkpanel kan de bewoners bij Bewonersintiatieven adviseren of financieel ondersteunen.

Ontwikkeling bewegingscircuit

Helaas hebben we het initiatief Bewegingscircuit moeten stopzetten. Door BV Sport waren een aantal mooie initiatieven ontwikkeld hiervoor maar door ontbreken voldoende vrijwilligers en de Corona ontwikkelingen konden deze activiteiten niet verder voortgezet worden.

Het Wijkpanel heeft dit jaar ca  39.000 euro besteed aan onder meer de volgend activiteiten:

 • Plaatsen lichtkerstbomen
 • Plaatsen bloembakken
 • Ondersteunen bewoners initiatief Jeu de Boules baan Winterakoniet
 • Bloembollen rond het aquaduct
 • Bijdrage aan vervanging meubilair wijkcentrum
 • AED (Automatische Externe Defibrillator) plus een cheque voor een bijbehorende cursus voor vrijwilligers wijkcentrum
 • Financiële ondersteuning bewonersactiviteiten, opnieuw minder dan anders
 • Contact gemeente en bewoners over onder andere groen en verkeer
 • Vertegenwoordiging in platform Openbaar Vervoer
 • Vertegenwoordiging in redactie wijkkrant
 • Onkosten Wijkpanel

Communicatie

De communicatie van het Wijkpanel verliep via Facebook of de eigen internetsite Aldlan.nl. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de informatieborden.

Wilt u meer informatie over bovenstaande of andere activiteiten, neem dan gerust contact op. Ook als u ideeën heeft voor verbetering van de wijk of uw buurt in de wijk horen wij dit graag van U.  Bewonersinitiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving zal het Wijkpanel graag ondersteunen.

Wij vergaderen één keer per maand. Iedereen mag hierbij aanschuiven Dit jaar hopen we weer gebruik te kunnen maken van de vergaderruimte in het verbouwde wijkcentrum. Kijk dan voor informatie en contactmogelijkheden op onze website: www.Aldlan.nl

Wilt u meer informatie over bovenstaande of andere activiteiten, neem dan gerust contact op. Ook als u ideeën heeft voor verbetering van de wijk of uw buurt in de wijk horen wij dit graag van U.  Wij vergaderen één keer per maand. Iedereen mag hierbij aanschuiven. De agenda en verslagen kunt u terugvinden op de website. Kijk  voor meer informatie en contactmogelijkheden op onze website: www.Aldlan.nl