Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Wijkkrant editie 2 – 2024

Van de redactie

Door Gerrit van der Meer

Na ongeveer tien jaar met veel inzet en creativiteit stoppen de redactieleden van de Wijkkrant Aldlân Annie Hoekstra en Harold van der Ploeg met dit vrijwilligerswerk. Zij hebben, samen met anderen, gezorgd voor een professionalisering van het blad.

Na jarenlang met het eenvoudige uiterlijk van een ‘gestencild’ buurtblaadje, kozen zij, samen met de drie verantwoordelijke ‘uitgevers’ (Wijkorganisatie, Wijkpanel en ondernemers­vereniging NOA) voor een veel meer professioneel ogend blad, gedrukt op glanzend en wat dikker papier.

Dankzij de adverteerders kon dit financieel ook nog goed uit. Vanwege de hogere papier- en drukkosten is vorig jaar overgestapt op – qua gewicht – iets lichter papier. Vooral de (ook vrijwillige) bezorgers konden dit merken, als ze ‘hun’ stapeltjes rondbrachten in de wijk.
Het zijn er in totaal circa 3700. Financieel was dit ook gunstig.

Annie was vooral degene die interviews hield met allerlei mensen uit de wijk, Harold zorgde voor de overzichtelijke opmaak van het blad. Maar beiden hebben zich ook volop ingezet voor de verspreiding onder de al genoemde bezorgers. Annie regelde bovendien de voorbereiding van de redactievergaderingen, maakte daarvan afsprakenlijstjes en deed de communicatie tussen de instuurders van de kopij en Harold als opmaakredacteur.

Harold zoekt een nieuwe weg, maar heeft eerst nog wel gezorgd voor een waardige opvolger in de persoon van Theo Houkes. Annie hoopt vast wat meer vrije tijd te krijgen voor naasten én voor haar hobby’s, zoals zingen in een koor, waarmee ze een tijd geleden ook een (landelijke) tv-uitzending van Omrop Fryslân behaalde!

Momenteel is ondergetekende als enige bezig met het verzamelen, bewerken en corrigeren van de kopij en het maken van foto’s, dus is enige versterking meer dan welkom: schrijvende en/of fotograferende vrijwilligers, jullie inbreng wordt zeer gewaardeerd! Rest mij de vertrekkende redactieleden Annie en Harold van harte te bedanken voor hun trouwe inzet en hen veel plezier te wensen met hun overige activiteiten.


Seniorenfitness op maandagochtend

Onder leiding van de vakbekwame, maar ook nog studerende docent Noah kun je elke maandagochtend als ‘senior’ meedoen aan een uurtje fitness in het wijkcentrum van Aldlân. Tussen tien en elf uur.

Circa twaalf ouderen maken er regelmatig gebruik van. Elke les begint met het losmaken van de spieren van armen en benen. Daarna volgen wat evenwichts- en coördinatie-oefeningen. Dan komt het zwaarste onderdeel: een oefencircuit van een stuk of tien onderdelen, waarbij elke oefening een minuut in beslag neemt.

De eerste les waar uw verslaggever aan meedeed, bestond het circuit onder andere uit het ‘huppelen’ binnen een op de grond gelegde touwladder, al dan niet met een grote, lichte bal; op meerdere plekken rekken en strekken met behulp van elastiek; werken met niet al te zware gewichten; gooien met een zware bal (tegen de muur stuiteren); schoppen en slaan tegen lichte (oude volleybal-)ballen (aan een touw opgehangen) en het over de grond heen en weer slingeren  van twee zwaren touwen (alleen de handen en de touwen slingeren, de deelnemer staat stil).

Halverwege het uur is er even tijd voor een glas water en na afloop is er tijd voor een kopje koffie of thee. Zo komen niet alleen de spieren van je lijf wat in beweging, maar ook die van ogen en mond, want onder het koffiedrinken wordt er gezellig gebabbeld. Voor elke les betaalt de deelnemer 4,50 euro, op de eerste les na, want die is gratis.
Bibliotheek in het wijkcentrum

Wist u dat wij een bibliotheek hebben in het buurthuis?

U mag tijdens openingstijden langskomen om een boek te halen om te lezen. Deze hoeft u niet terug te brengen. We hebben een vakje met kinderboeken, tienerboeken en hobby/diversen.


Boomverzorger Terpstra uit Firdgum snoeit,
kapt en plant, ook in Aldlân

Medewerkers van boomverzorger Terpstra uit Firdgum zijn dit jaar in de hele gemeente Leeuwarden aan de slag met snoeien, kappen en planten van bomen, ook in de wijk Aldlân.

De gemeente Leeuwarden beschikt (nog) niet over openbare detail-informatie over dit soort werkzaamheden per wijk, meldt een woordvoerder. “It doel is wol dat ditsoarte ynformaasje fia ynternet beskikber komt, mar wannear ‘t dat slagget, doar ik net te sizzen”, aldus woordvoerder Landman.

Ook directeur Harm Terpstra van het bedrijf uit Firdgum (op de Friese klei ten noordwesten van Franeker) houdt het bij nogal algemene informatie: “Wy wurkje yn de hiele gemeente Ljouwert, dus ek yn de wyk Aldlân. Wy snoeie, kappe âlde en plantsje nije beammen. Altyd mear nije beammen as dat der oan âlde fuorthelle wurde. Dat is steand belied fan de gemeente. Faak komme de nije op itselde plak as wêr’t de âlde beammen fuorthelle binne, soms op in oar plak.”

De mensen van Terpstra houden rekening met het broedseizoen (half maart tot half juni), maar dit wil niet zeggen dat er niet gesnoeid of gekapt wordt in die periode. “By elke beam wurdt dan earst sjoen oft der fûgels yn of deunby nestelje, of dat der flearmûzen yn sitte. Sa net, dan kin sa’n beam snoeid of kapt wurde. It giet der om, dat wy de fauna (levende dieren; red.) net fersteure”, verklaart Harm Terpstra.

Het kappen moet u overigens niet helemaal letterlijk nemen. Er komt geen bijl aan te pas, de mensen van Terpstra werken met motorzagen. Bomen die ‘om’ moeten, worden eerst van onderaf vanuit een verreiker aangepakt: alle takken worden weggezaagd, tot er alleen nog een stam over is. Die wordt daarna van bovenaf in delen met hetzelfde apparaat in moten gezaagd. Tot er alleen een boomstronk over is.

“Dy stronken ferwiderje wy ek en sa nedich ‘strate’ wy ek”, zegt Terpstra. “Soms docht de gemeente dit: in stronk ferwiderje en opnij ‘strate’.”


Speeddating in Aldlân

Marjo, een wijkbewoner, kwam in het wijkcentrum met het idee voor een speeddate in het wijkcentrum. Marjo komt regelmatig langs voor een gratis bakje tijdens de open inloop op dinsdag- of donderdagochtend, omdat zij net als vele vrijwilligers gezondheidsproblemen heeft en niet thuis opgesloten wil zitten. Voor velen heel herkenbaar. 

Marjo was wel eens in de Bres in Leeuwarden geweest op een speeddate. Het lijkt haar leuk om dit ook in Aldlân te organiseren. 

De groep bestaat uit minimaal acht mensen, vier mannen en vier vrouwen. De groep moet ook niet veel groter worden, zodat de deelnemers tijd krijgen om even te kletsen en te voelen of er een klik is. Iedereen krijgt een kladblaadje om wat aantekeningen te maken, zoals over karakter en kleding. Je moet ze niet door elkaar halen natuurlijk… 

Als je direct weet dat er een klik is, dan mag je dat doorgeven aan de organisatie. Iedereen krijgt 24 uur om hierover na te denken. Pas als er bij beiden een klik is, worden contactgegevens doorgegeven. Dan is er een match, dat zou leuk zijn.

De data zijn:
Vrijdag 22 maart voor 20-35 jaar, vrijdag 19 april voor 30-45 jaar, vrijdag 31 mei voor 40-55 jaar en vrijdag 28 juni voor 50-65 jaar.

De deur is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 is de start. De kosten zijn € 7,50, voor twee consumpties (bier, wijn en fris).

Aanmelden via: angelique.fsu@gmail.com met naam, telefoonnumer, geslacht en leeftijd.

Organisatie: Marjo, Angelique, Paula en Koos.


Rommelmarkt op 15 juni

Niet groot, maar wel gezellig, de rommelmarkt bij Wijkcentrum Aldlân: even lekker sneupen naar ‘verborgen’ schatten.

Vorig jaar was vooral de soep van de vrijwilligers van de Wijklunch heel populair. Ze krijgen van het bestuur van het wijkcentrum de vraag weer mee te doen. De Wijklunch-groep kookt nu 1x in de drie weken in het wijkcentrum. Op dinsdag van 12.00-13.00 krijgt u een gezonde warme maaltijd voor vijf euro. Kijk voor de data op de website https://wijkcentrumaldlan.blogspot.com/2020/01/de-wijklunch.html (op google ook te vinden onder wijkcentrum aldlan).

Haakgroep

De Haakgroep is vaak ook aanwezig en gebruikt het geld van de verkoop om nieuwe bolletjes wol te kopen. De Haakgroep is er elke dinsdagochtend, met een groep van 15 tot 25 dames. Ze breien en haken voor een weeshuis in Kenia, Stichting Boezemvriendinnen en Roemenië.

Je hoeft je niet op te geven voor de rommelmarkt. Je plekje is gratis. Dus ook leuk voor kinderen om een kleedje met spullen neer te leggen.  Voor de kinderen regelt het wijkcentrum ook weer een springkussen. Een donatie voor de onkosten wordt gewaardeerd.


Nieuwe wachtplek voor scheepvaart op Van Harinxmakanaal

In de tweede helft van januari 2024 is aannemer Knol uit Akkrum begonnen met de werkzaamheden voor een nieuw wachtplek voor (vracht-)schepen op het Van Harinxmakanaal. 

Dit gebeurt in opdracht van de vaarwegbeheerder, de provincie Fryslân. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van flat Aldlânstate. Er wordt minimale overlast verwacht voor omwonenden. Het eerste deel van de klus betreft het vernieuwen van de kade.

“De nieuwe locatie is ter hoogte van de bossage, ten oosten van de Van Harinxmabrug en aan de noordkant van het kanaal. Hier  komen vier stalen palen voor de beroepsvaart (klasse Va) om aan af te meren. Daarbij vervangen we ook de achterliggende damwand en baggeren we het kanaal voor deze palen op diepte”, meldt provincie Fryslân.

Op maandag 4 maart is Knol begonnen met het plaatsen van de nieuwe meerpalen, een klus die volgens manager Meindert de Wolf twee weken in beslag neemt.

De oude wachtvoorziening, ten oosten van het M.C. Escher Akwadukt, voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en ligt ook te ver van de Van Harinxmabrug. De buispalen op die locatie zal Knol verwijderen, nadat de nieuwe palen geplaatst zijn. De gehele klus kan voor april geklaard zijn, verwacht De Wolf.


Wijkagent Nadja Pijper:

 “Aldlân is een echte stadswijk”

Nadja Pijper is behalve in Aldlân ook al een paar jaar wijagent in twaalf dorpen: Jellum, Hilaard, Weidum, Wytgaard, Bears, Leons, Húns, Baard, Jorwert, Mantgum, Reduzum en Easterlittens.  Daarom kan ze het verschil tussen Aldlân en die dorpen als volgt duiden: “De bewoners van de dorpen zijn meer zelfredzaam. Er is meer onderlinge burenhulp en minder afhankelijkheid van instanties, zoals bijvoorbeeld de politie. In Aldlân belt men sneller de politie, als men zich zorgen maakt over een buurman of -vrouw. In die zin is Aldlân een echte stadswijk.”

“Contact wat verwaterd”

Ze begon haar functie zo’n drie jaar geleden als wijkagent in Aldlân, waar ze acht maanden stage liep. “Zo leerde ik er aardig wat mensen kennen. Omdat ik later ook die dorpen erbij kreeg, is het contact in Aldlân wel een beetje verwaterd. “ Aanvankelijk waren er twee wijkagenten voor alle 22 dorpen in het zuidelijke deel van de gemeente Leeuwarden. “Maar dat bleken te weinig agenten te zijn. Nu zijn dat er drie”, vertelt ze.

Behalve het genoemde verschil tussen Aldlân en de dorpen is er volgens Pijper ook een duidelijke overeenkomst: “Het is er vrij rustig, met politie-ogen bekeken. Vandaar dat ik behalve Aldlân die twaalf dorpen ook onder mijn hoede heb. In de zogeheten achterstandswijken in Leeuwarden, zoals aan de oost- en noordkant van de stad en rond het centrum, is er meer politiezorg: één wijkagent op circa vijfduizend inwoners. Daar is voor de politie meer werk te doen.”

Contacten leggen

Dat werk van een wijkagent komt volgens haar neer op het zoeken naar zo mogelijk blijvende oplossingen, nadat haar collega’s bij incidenten zijn ingesprongen. “De wijkagent stapt in ná een incident, om contacten te leggen tussen bewoners en bijvoorbeeld het gemeentelijke wijkteam en andere zorginstellingen.” Het streven is dan om problemen anders op te lossen dan (alleen) met het strafrecht.

De politie Leeuwarden en Fryslân zetelen aan de Aldlânsdyk in 

twee verschillende gebouwen, met daar tussenin een ‘glazen gang’. In het westelijke gebouw (van die twee) zetelt vooral de ‘basispolitiezorg’, legt Nadja Pijper uit. “Met bijvoorbeeld een afhandeleenheid, verhoorkamers, politiemensen in opleiding (‘de studenten’) en ook de wijkagenten.”

Basisteams en specialisten

Voor het politiebureau aan de Holstmeerweg geldt dat hier het basisteam van de politie Leeuwarden gevestigd is. Dat team voert de kerntaken van de politie uit: de zogenaamde basispolitiezorg. Dat is politiewerk dat niet onder een specialisme valt. Dit omvat werkzaamheden als toezicht, afhandelen van incidenten, opnemen van aangiften en verlenen van hulp. Vanuit hier werken ook wijkagenten en in elk basisteam worden ook aspiranten (studenten) opgeleid.

Aan de Holstmeerweg zit ook het cellencomplex van de politie Fryslân. Hier kunnen aangehouden personen uit heel Friesland naar toe gebracht worden. Dan zijn er in de gebouwen nog verschillende specialistische diensten en teams gevestigd. Dat zijn vaak teams die voor het publiek niet direct zichtbaar of herkenbaar zijn, maar op de achtergrond werken aan opsporingsonderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan de recherche, team zeden en team mensenhandel.

Naar SC Cambuur-NEC

Nadja Pijper is vooral werkzaam als wijkagent, maar springt af en toe ook bij als bijvoorbeeld ordebewaker. Dat was ook het geval op de dag van het vraaggesprek, dinsdag 27 februari 2024. “Ik moet straks naar de wedstrijd Cambuur-NEC, vandaar het complete tenue”, licht ze toe. Ook bij wedstrijden van SC Heerenveen moet ze soms assisteren. “Maar de wedstrijden van Cambuur vind ik leuker, omdat het stadion (nog) midden in een stadswijk staat.”