Wijziging bestemmingsplan Aldi terrein

Zoals eerder gemeld, zal door middel van een bestemmingsplan op De Centrale een supermarkt mogelijk worden gemaakt en tegelijkertijd zal de supermarkt aan de Stinzenflora worden ‘wegbestemd’. Want het vloeroppervlak van supermarkten mag in Leeuwarden niet toenemen.

Het was aanvankelijk de bedoeling om in dit bestemmingsplan ook de bouw van appartementen aan de Stinzenflora mogelijk te maken. Naar aanleiding van de ingediende reacties heeft Aldi echter besloten hiervan af te zien. Dit betekent dat de locatie aan de Stinzenflora wel wordt meegenomen in dit bestemmingsplan, maar hierin wordt geen ruimte geboden voor woningbouw. Het bestemmingsplan zal worden aangepast door aan de Stinzenfora ruimte te bieden voor ‘detailhandel, niet zijnde een supermarkt. De bebouwingsmogelijkheden worden niet aangepast.

Te zijner tijd zal Aldi de locatie aan de Stinzenflora ongetwijfeld verkopen aan een projectwikkelaar voor een andersoortige invulling, mogelijk met woningbouw. Dit plan zal dan vroegtijdig (ruim voorafgaand aan het indienen van de formele aanvraag) met de buurt worden gedeeld. Dit plan kent dan een eigen proces en procedure, losgekoppeld van het bestemmingsplan voor de supermarkt op de Centrale.

Verder komen rond het terrein aan de Stinzenflora hekken. Aldi heeft aangegeven dat dit gebeurt om te voorkomen dat dit particuliere terrein wordt beschouwd als een openbaar parkeerterrein. Er zullen ter plekke borden worden opgehangen.

Bestaande Aldi locatie