Nieuwbouw Aldlânstate

Nieuwbouwproject Aldlânstate

U hebt vast al gehoord of gelezen dat de bouw van het nieuwe Aldlânstate vertraging heeft opgelopen. In deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen. Artist i m pressie on Aldlânstate In februari van dit jaar constateerde de bestuursrechter dat de gevolgde procedure niet juist is geweest. De basis voor de omgevingsvergunning was niet goed en er moest een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. De wijziging van het bestemmingsplan is deze zomer voorbereid. Tijdens het Open Podium op 23 september hebben insprekers hun standpunten toegelicht aan de gemeenteraadsleden en zijn vragen beantwoord. Op 7 oktober is het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld door de Gemeenteraad en op 28 oktober is/wordt het gepubliceerd. Op 1l december 2020 kan het bestemmingsplan dan in werking treden. Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, kan de omgevingsvergunning voor de bouw van Aldlànstate worden verleend. Tijdpad nieuwbouw De planning van de nieuwbouw is van meerdere factoren afhankelijk en daarom nog niet definitive te maken. Op zijn vroegst kan medio 2021 worden begonnen met de realisatie van het plan. Als het gehele traject van bezwaren en beroepen moet worden doorlopen, kan dat ook wel het voorjaar van 2023 worden. Er valt op dit moment weinig meer over te zeggen. Uiteraard houden we u op de hoogt.
Gemeente Leeuwarden / Nieuwsbrief nieuwbouw Aldlânstate / Oktober